Khử carbon

Lĩnh vực sản xuất năng lượng tạo ra hơn 1/3 lượng khí thải toàn cầu, làm trầm trọng hơn khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu.

Đọc thêm

Quản lý tài nguyên

Là nhà cung cấp giải pháp năng lượng, nước và phát triển đô thị hàng đầu, chúng tôi tiêu thụ các tài nguyên như nhiên liệu và nước, cũng như tạo ra chất thải qua hoạt động kinh doanh của mình.

Đọc thêm