Khử carbon

Ngành năng lượng đóng góp tới gần 40% lượng khí thải toàn cầu. Việc khử cacbon trong lĩnh vực này là rất quan trọng để giảm lượng khí thải GHG và hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Đọc thêm

Quản lý tài nguyên

Là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp năng lượng, nước và phát triển đô thị, cam kết của chúng tôi về tính bền vững đòi hỏi chúng tôi phải có sự quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng tài nguyên và quản lý chất thải.

Đọc thêm