Là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp năng lượng, nước và phát triển đô thị, các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tiêu thụ các nguồn tài nguyên như nhiên liệu, nước và tạo ra chất thải. Cam kết của chúng tôi về tính bền vững đòi hỏi chúng tôi phải có sự quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm và quản lý chất thải.

Chúng tôi tìm cách sản xuất nhiều hơn với ít hơn. Chúng tôi thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm sử dụng nước thông qua tối ưu hóa vận hành và triển khai các giải pháp kỹ thuật số để giám sát và tối ưu hóa hiệu suất tài sản. Việc xả nước thải được quản lý tuân thủ luật pháp và quy định môi trường có liên quan của địa phương.

Để quản lý chất thải, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và phục hồi. Chúng tôi tìm cách triển khai các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn trong hoạt động của chúng tôi và của khách hàng.

Giải pháp nước thải

Nhà máy xử lý nước thải tích hợp của Sembcorp hỗ trợ Singapore các giải pháp sáng tạo và bền vững để xử lý và tái sử dụng nước thải.

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm