Là nhà cung cấp giải pháp năng lượng, nước và phát triển đô thị hàng đầu, chúng tôi tiêu thụ các tài nguyên như nhiên liệu và nước, cũng như tạo ra chất thải qua hoạt động kinh doanh của mình. Theo cam kết bền vững đã đặt ra, chúng tôi phải có trách nhiệm quản trị chặt chẽ hoạt động sử dụng các nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm này cũng như công tác quản lý chất thải.

Trong kinh doanh năng lượng truyền thống, chúng tôi sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu và nước để làm mát. Chúng tôi rút nước từ biển, mặt đất và lòng đất để làm mát các nhà máy điện, sau đó trả lại phần lớn lượng nước đó vào môi trường.

Trong lĩnh vực kinh doanh về nước của chúng tôi, nguồn thu đáng kể nhất của chúng tôi là khử mặn nước biển để sản xuất nước ngọt. Các cơ sở xử lý nước thải công nghiệp của chúng tôi xử lý nước thải của khách hàng; nếu có thể, một phần nước đã xử lý sẽ được thu hồi và cung cấp lại cho khách hàng.

Tác động môi trường đáng kể nhất liên quan đến chất thải của Sembcorp đến từ hoạt động kinh doanh nước và năng lượng truyền thống làm sản sinh ra tro và bùn.

Giải pháp nước thải

Nhà máy xử lý nước thải tích hợp của Sembcorp hỗ trợ Singapore các giải pháp sáng tạo và bền vững để xử lý và tái sử dụng nước thải.

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về chính sách, cách làm và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong báo cáo bền vững mới nhất của Sembcorp, cũng như báo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.