Trong bối cảnh thế giới tiếp tục hướng tới tương lai giảm phát thải carbon, mối tương quan với các lãnh vực kinh doanh và quan hệ với cộng đồng mà chúng tôi phục vụ ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Tại Sembcorp, chúng tôi nỗ lực để quá trình chuyển đổi năng lượng được thực hiện một cách toàn diện. Đối với các cộng đồng không có điều kiện tiếp cận trực tiếp công nghệ và năng lực xanh, chúng tôi sẽ hỗ trợ để họ có thể kết nối với các chương trình phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng đây là việc cần làm của một doanh nghiệp có trách nhiệm đi đầu về giải pháp năng lượng, nước và phát triển đô thị.

Mục tiêu của chúng tôi:
  • 100% hoạt động của chúng tôi là nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các chương trình phát triển hoặc khuyến khích tham gia

Tìm hiểu thêm về chính sách, cách làm và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong báo cáo bền vững mới nhất của Sembcorp, cũng như báo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.