Nâng cao tinh thần cộng đồng của chúng tôi giúp xây dựng thiện chí và thúc đẩy sự phát triển của địa phương, điều này sẽ hỗ trợ việc tiếp tục chấp nhận các mục tiêu hoạt động liên tục, tăng trưởng kinh doanh và chuyển đổi năng lượng của chúng tôi.

Tại Sembcorp, chúng tôi mong muốn biến quá trình chuyển đổi năng lượng trở nên toàn diện. Đối với những cộng đồng không có khả năng tiếp cận trực tiếp với công nghệ và năng lực xanh, chúng tôi tìm cách hỗ trợ họ để họ có thể tiếp cận các chương trình bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi:
  • 100% hoạt động của chúng tôi là nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các chương trình phát triển hoặc khuyến khích tham gia

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm