Về bản chất, các hoạt động của chúng tôi đòi hỏi phải tiếp xúc với rủi ro về sức khỏe và an toàn. Trong đó, bất kỳ sai sót nào trong cách thực hiện đều có thể dẫn đến tác động trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhân viên, cộng đồng, nhà thầu và khách hàng của chúng tôi. Do đó, Sembcorp cam kết thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe chặt chẽ, được triển khai và giám sát nghiêm ngặt để giảm nhẹ mọi rủi ro có thể tác động ngoài ý muốn đối với con người, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn hoạt động, cũng như cải thiện khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi:
  • Không xảy ra trường hợp tử vong nào liên quan đến công việc

Tăng cường công tác quản lý an toàn trong quy trình

An toàn là chìa khóa để cung cấp các giải pháp bền vững một cách có trách nhiệm. Mục tiêu của chúng tôi về sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE) là không có tai nạn và hành vi không tuân thủ. Khuôn khổ quản lý HSSE của chúng tôi đặt ra các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình để vận hành an toàn. Chúng tôi thường xuyên xem xét cũng như cải thiện hiệu quả của các tiêu chuẩn và quy trình này.

Một cải tiến trong số đó là Tiêu chuẩn an toàn của quy trình nhóm. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu tối thiểu để quản lý an toàn trong quy trình và đưa ra hướng dẫn tuân thủ những yêu cầu đã nêu. Để nắm được hiệu quả của những biện pháp đảm bảo an toàn trong quy trình, chúng tôi áp dụng cả chỉ báo nhanh lẫn chỉ báo chậm, ví dụ như chỉ báo không có sự cố về an toàn. Chúng tôi cũng chú trọng các quy trình được xác định là có mức độ nghiêm trọng và/hoặc rủi ro cao.

Không chỉ sử dụng ma trận đánh giá rủi ro để quản lý các rủi ro đã xác định, chúng tôi còn lập ra danh sách 20 yếu tố không thể thiếu tạo nên chương trình Quản lý an toàn trong quy trình thành công. Từ năm 2022, mọi hoạt động sẽ áp dụng các yếu tố liên quan của chương trình Quản lý an toàn trong quy trình tương ứng.

Tìm hiểu thêm về chính sách, cách làm và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong Báo cáo bền vững mới nhất của Sembcorp, cũng như báo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.