Trong bối cảnh phức tạp và bất ổn như hiện nay, phạm vi rủi ro mà các doanh nghiệp phải đối mặt tăng lên đáng kể. Giờ đây, để bảo vệ và củng cố khả năng thích ứng của doanh nghiệp, vấn đề quản trị rủi ro lại càng cần được coi trọng.

Thông qua Khuôn khổ đảm bảo tích hợp (IAF) sử dụng mô hình ba tuyến phòng thủ, chúng tôi chủ động xác định, đo lường, quản lý và giảm thiểu rủi ro mình gặp phải.

Mục tiêu của chúng tôi
  • Triển khai IAF 100% trên các thị trường trọng điểm
  • 100% nhân viên hoàn thành khóa đào tạo về phòng chống hối lộ và tham nhũng

Tìm hiểu thêm về chính sách, cách làm và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong Báo cáo bền vững mới nhất của Sembcorp, cũng như báo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.