Trong bối cảnh hoạt động phức tạp và đầy biến động ngày nay, hàng loạt rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải rất đa dạng. Quản trị rủi ro hiệu quả là công cụ để bảo vệ và tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh của chúng ta.

Thông qua Khung đảm bảo tích hợp (IAF), kết hợp mô hình ba tuyến phòng thủ, chúng tôi chủ động xác định, đo lường, quản lý và giảm thiểu rủi ro của mình.

Mục tiêu của chúng tôi
  • Triển khai IAF 100% trên các thị trường trọng điểm
  • 100% nhân viên hoàn thành khóa đào tạo về phòng chống hối lộ và tham nhũng

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm