Để xác định các vấn đề trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, một trong những bước mấu chốt chính là thu hút các bên liên quan tham gia. Khi đó, chúng tôi sẽ hiểu rõ được quan điểm riêng của các bên liên quan đa dạng, bao gồm cả những yếu tố quan trọng đối với họ trong mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Hoạt động này cũng có ý nghĩa thúc đẩy và duy trì niềm tin của các bên này với Sembcorp trong vai trò là nhà cung cấp giải pháp bền vững hàng đầu..

Các bên liên quan chính của chúng tôi bao gồm khách hàng, nhân viên, tổ chức tài chính, chính phủ và cơ quan quản lý, cổ đông và cộng đồng đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp, công đoàn và đối tác trong ngành, cũng như các cộng đồng địa phương rộng hơn tại địa điểm mà chúng tôi hoạt động.

Đối với các nhà đầu tư của Sembcorp, chúng tôi có phần riêng trên trang web để phục vụ nhu cầu thông tin cụ thể của họ và những bên tham gia thị trường vốn khác. Phần Investor Relations (Quan hệ với nhà đầu tư) trong Báo cáo thường niên cung cấp thêm thông tin về cách chúng tôi thu hút nhà đầu tư.

Báo cáo bền vững cung cấp thêm chi tiết về quy trình đánh giá các vấn đề bền vững của chúng tôi.