Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG) là khuôn khổ đã được chấp nhận rộng rãi nhằm đạt được những mục tiêu có thể đo lường, từ đó đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho cả nhân loại lẫn hành tinh, ở hiện tại cũng như trong tương lai.

Được thông qua vào năm 2015 trong Kế hoạch phát triển bền vững đến năm 2030, quy mô và tham vọng của SDG chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực chung của các chính phủ, tổ chức cũng như toàn xã hội.

Với chuyên môn, thành tích cũng như mạng lưới trong lĩnh vực năng lượng, nước và phát triển đô thị, chúng tôi có thể đóng vai trò trực tiếp trong công cuộc thúc đẩy phát triển bền vững. Theo chuyên môn trong ngành và chiến lược kinh doanh của mình, chúng tôi tập trung tạo ra đóng góp có ý nghĩa cho mục tiêu SDG 7 (Năng lượng sạch với giá thành hợp lý) và SDG 13 (Hành động vì khí hậu).

SDG ưu tiên của chúng tôiMục tiêu do Liên hợp quốc đặt ra

Hiệu suất năm 2023 của chúng tôi

Mục tiêu SDG 7.2 của Liên Hợp Quốc

Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng toàn cầu

Kể từ năm 2020, chúng tôi đã tăng hơn gấp ba lần tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo từ 2,6GW lên 8,7GW

Mục tiêu SDG của Liên Hợp Quốc 13.2

Lồng ghép các biện pháp biến đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và quy hoạch quốc gia

Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược của chúng tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của các nước chủ nhà cũng như tham vọng tăng trưởng và phát triển năng lượng tái tạo của họ

Tìm hiểu thêm về hiệu suất của chúng tôi so với các mục tiêu đã đặt ra từ Chiến lược 2024 - 2028 của chúng tôi.