Hội đồng quản trị của Sembcorp giám sát các công việc kinh doanh của Tập đoàn. Hội đồng quản trị đưa ra vai trò lãnh đạo đối với chiến lược tổng thể của Sembcorp, trong đó có xem xét các yếu tố bền vững vật chất của công ty.

Hội đồng lãnh đạo cấp cao của chúng tôi đưa ra định hướng chiến lược để quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững. Nó được chủ trì bởi Chủ tịch & Giám đốc điều hành Tập đoàn của chúng tôi.

Các ủy ban hội đồng sau đây giám sát các vấn đề về tính bền vững và biến đổi khí hậu:

  • Ban chấp hành

Cung cấp giám sát và giám sát chiến lược và các công việc kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm cả Kế hoạch hành động về khí hậu.

  • Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Rủi ro

Phê duyệt các chính sách, hướng dẫn và hệ thống của Tập đoàn để quản lý rủi ro bao gồm các rủi ro liên quan đến khí hậu. Báo cáo cho hội đồng quản trị về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tập đoàn.

  • Ủy ban Điều hành Nguồn lực & Lương thưởng

Đặt ra khung lương thưởng, đánh giá và xác nhận các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của nhân viên quản lý chủ chốt của chúng tôi. KPI về kinh tế, xã hội và quản trị là một phần trong thẻ điểm hiệu suất hàng năm của các giám đốc điều hành cấp cao của chúng tôi. Chúng bao gồm cường độ phát thải khí nhà kính và tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt.