Hội đồng quản trị của Sembcorp giám sát công việc kinh doanh của Tập đoàn và lãnh đạo chiến lược tổng thể của chúng tôi, trong đó có tính đến các yếu tố bền vững trọng điểm.

Ban chỉ đạo phát triển bền vững của chúng tôi đưa ra định hướng chiến lược để quản lý các cơ hội và rủi ro liên quan đến tính bền vững. Ban chỉ đạo này do Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn lãnh đạo.

Các ủy ban sau đây của hội đồng phụ trách giám sát các vấn đề về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu:

  • Ban chấp hành

Giám sát và kiểm soát chiến lược cũng như hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm Kế hoạch hành động về khí hậu của chúng tôi

  • Ban kiểm toán và Ban kiểm soát rủi ro

Phê duyệt các chính sách, hướng dẫn và hệ thống của Tập đoàn để quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro liên quan đến khí hậu. Báo cáo với hội đồng quản trị về mức độ đầy đủ và hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ cũng như hệ thống quản lý rủi ro của Tập đoàn

  • Ban chấp hành về nguồn lực và lương thưởng

Đặt ra cơ chế thù lao, xét duyệt và xác nhận các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của nhân sự chính cấp quản lý trong Tập đoàn. KPI về Kinh tế, Xã hội và Quản trị (ESG) là một phần trong bảng điểm hiệu suất hàng năm của các lãnh đạo cấp cao. KPI liên quan đến ESG bao gồm cường độ phát thải khí nhà kính và tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo.